LIKVIDÁCIA AZBESTU

Napriek prírodnému pôvodu azbestu sú dnes už jednoznačne preukázané jeho škodlivé vlastnosti pre ľudský organizmus. Likvidáciu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu (najčastejšie eternitových striech) môžu vykonávať iba špecializovaný odborníci, ktory disponujú potrebnými povoleniami a súhlasmi príslušných orgánov verejnej moci.